Leveransvillkor

Leveransvillkor

Retherm Kruge AB försäljnings- och leveransvillkor

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR:

ReTherm Kruge AB tillämpar allmänna leveransbestämmelser enligt AA VVS 09, NL 09, ALOS samt BAL 97 beroende på bransch, med följande tillägg och undantag: För leveranser inom Sverige gäller i offert och/eller orderbekräftelse angivna allmänna leveransvillkor med följande tillägg:

1. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS, såvida ej annat uttryckligen angivits i allmänna villkor.

2. Sändningar oavsett transportsätt levereras FCA enligt INCOTERMS och exklusive emballage om inget annat avtalats.

3. Kostnad för Europapall, halvpall, pallkragar och erforderligt specialemballage debiteras alltid.

4. Vid godsmottagning skall skada, minskning eller förlust, som är synlig, anmälas genast vid mottagandet och antecknas i transportdokument eller i annan handling. Anteckningen skall bestyrkas av chauffören. Mottagaren är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada skall anmälas till transportören snarast, dock senast 7 dagar efter mottagandet av godset. Under förutsättning att ovanstående villkor uppfyllts kan säljaren på köparens begäran bistå denne med reklamation gentemot transportören. Säljarens skyldigheter begränsas då till reklamation samt information till köparen därom.

5. Vid retur av vara gäller följande:

Varje retur måste föregås av en överenskommelse. Efter överenskommelsen erhåller köparen ett returnummer som skall relateras till i all korrespondens. Vid retursändning skall köparen alltid lämna uppgifter om Faktura/ordernummer och datum på säljarens faktura eller packsedel, (helst kopia på dessa dokument) samt specifikation på retursändningens innehåll.

Saknas överenskommelse accepteras ej returen.

- Gods som returneras till oss förväntas vara i ursprungligt skick, eventuellt återställande av vara debiteras enligt gällande timpris.

- I de fall returen beror på säljaren genom felexpediering, krediteras vara fullt ut och inget returavdrag utgår.

- För retur, som lagerförs av säljaren, krediteras varan med ett avdrag på 25 % av debiterat varuvärde.

- Därutöver avdrags kostnader för erforderliga åtgärder för provning och återställande av vara till ursprungligt skick.

- Retursändning med varuvärde understigande 1000: - netto exklusive moms krediteras ej.

- Returer skall ske till säljarens lager i Västra Frölunda och utan kostnad för säljaren, DAP enligt INCOTERMS 2010.

- Bruten originalförpackning, samt ej komplett och/eller skadad produkt krediteras ej.

6. Av säljaren för köparen specifikt beställd vara eller för säljaren ej normal lagervara, kan ej annulleras eller returneras.

7. Säljaren ansvarar endast för dimensionering som grundats på till köparen tillställt dimensioneringsunderlag. Således åvilar det köparen att noga kontrollera angivna förutsättningar.

8. Säljaren ansvarar för andra lämnade uppgifter endast om direkt hänvisning till dessa gjorts i vår orderbekräftelse.

9. Offererade priser är baserade på offertdagens valutakurs för SEK/EURO. För fakturadagen tillämpas gällande valutakurs enl. NASDAQ OMX Stockholm AB MITTKURS. Vid förändring med mer än +/- 3% på fakturadagen förbehåller vi oss rätten att justera motsvarande. Är leveransen försenad, och det inte beror på köparen, skall ursprungligt avtalad leveranstidpunkt gälla för baskursen.

10. Som betalningsvillkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid skall, om inte annat avtalats, dröjsmålsränta utgå efter en räntesats som med åtta procentenheter överstiger Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta.

11. Hyra av verktyg. Kunden ansvarar för verktygen och förpliktigar sig att ersätta ReTherm Kruge AB vid stöld eller skada. Kunden ansvara för erforderligt underhåll av hyrda verktyg.

 

Ladda ner våra försäljnings och leveransvillkor nedan